ภาพกิจกรรม

โรงเรียนบ้านวังคอไห (สงฆ์ประชาชนูทิศ) ต.สุขเดือนห้า อ.เนินขาม จ.ชัยนาท
ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ วันภาษาไทยแห่งชาติ และสัปดาห์ห้องสมุด ซึ่งมีท่านผอ.ประสพ สิงห์สม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังคอไห (สงฆ์ประชาชนูทิศ) เป็นประธานในงาน โดยความร่วมมือจากคณะครู
ผู้ปกครองและนักเรียนทุกคนที่ให้ความร่วมมือกันจนงานสำเร็จลุล่วงเรียบร้อยดี