กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่

โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ)

19 กุมภาพันธ์ 2564