กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สำรอง และสามัญ

โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ)

12 กุมภาพันธ์ 2564