กีฬาสีภายในโรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ)

กีฬาสี...คือกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียนเข้า ร่วมการเล่นกีฬา เพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม ให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงการเป็นผู้นำ และผู้ตามที่ดี รู้จักการทำงานเป็นทีม รู้จักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองในสี ให้นักเรียนรู้จักการมุ่งมั่นในการทำงาน เสียสละ ร่วมแรงร่วมใจกัน รู้จักเคารพกฎกติการะเบียบ

วันแข่งนอกรอบ วันจริง