พัฒนาต่อยอดโครงการอาหารกลางวัน โดยงบสนับสนุนจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร จังหวัดชัยนาท (กอ.รมน.ชัยนาท)
ปรับปรุงซ่อมแซมก่อสร้างใหม่เพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนของโรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ)
โดยมีการปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ โรงเรือนเห็ดนางฟ้า บ่อกบ บ่อเลี้ยงปลา และสร้างโรงเรือนผักกางมุ้งปลอดสารพิษ
เพื่อผลิตวัตถุดิบที่มีความปลอดภัยทางสารเคมีส่งให้โรงอาหารของโรงเรียน
นำมาประกอบเมนูอาหารให้นักเรียนรับประทานอาหารกลางวันอย่างถูกสุขลักษณะต่อไป

พร้อมกันนี้ได้มีการจัดโครงการสานไทยใจหนึ่งเดียว สร้างความสามัคคีปรองดอง ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ) โดยได้จัดวิทยากร ให้ความรู้ อบรมสร้างการรับรู้แก่นักเรียนเกี่ยวกับความรักชาติ ศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์, ภารกิจของ กอ.รมน.
และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด – 19) และมีการจำจิตอาสาพัฒนาชุมชนด้วย