ภาพกิจกรรม

โครงการ โรงเรียนปลอดเหล้า ปลอดบุหรี่ด้วยคำพ่อสอนหรือโครงการโพธิสัตว์น้อย "ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า"
วัตถุประสงค์ให้นักเรียนตระหนักรู้พิษภัยจากเครื่องดื่มแอลกฮอล์ และได้ทำความดีช่วยให้พ่อแม่งดเหล้าได้ครบพรรษา หรือตลอดไป ซึ่งเป็นการเรียนรู้คุณธรรมป่านการแก้ปัญหาสังคมที่ทำได้จริง โดยเริ่มจากเรื่องใกล้ตัวคือ ครอบครัวในช่วงเข้าพรรษา