โครงการค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน

ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านวังคอไห (สงฆ์ประชาชนูทิศ) อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท นักเรียนชั้น ป.๔ ถึง ม.๓ จำนวน ๑๓๑ คน ร่วมอบรมปฎิบัติธรรม วันที่ ๖ - ๗ กันยายน ๒๕๖๒
สถานที่อบรม ณ วัดหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี พระวิทยากรเครือข่ายพลังแห่งการตื่นรู้

ภาพ 1 ภาพ 2 ภาพ 3