สัปดาห์วิทยาศาสตร์ วันภาษาไทยแห่งชาติ และสัปดาห์ห้องสมุด 
ปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 โรงเรียนบ้านวังคอไห (สงฆ์ประชาชนูทิศ) ต.สุขเดือนห้า อ.เนินขาม จ.ชัยนาท 
ได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ วันภาษาไทยแห่งชาติ และสัปดาห์ห้องสมุด

ภายในงานมีการจัดบูธให้ความรู้ กิจกรรมสนุกสนาน และรางวัลต่างๆมากมาย
อีกทั้งยังสอดแทรกความรู้บูรณาการ STEM ศึกษา
ทำให้นักเรียนโรงเรียนบ้านวังคอไหได้รับทั้งความสนุกและความรู้ควบคู่กันอีกด้วย