เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ) ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ศาลาการเปรียญวัดวังคอไห

เพื่อเทิดพระเกียรติในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ตลอดจนได้รำลึกถึงพระคุณของคุณแม่

พร้อมกันนี้ คณะครู และผู้มีอุปการะคุณ ได้มอบมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน จำนวนทั้งสิ้น 317 ทุน

นำโดยคุณสมพงค์ คุณมะปราง เลิศวิริยะพนัธ์ ได้เป็นประธานร่วมบริจาคทุนจำนวน 84 ทุน เป็นเงิน 25,000 บาท

ขอพุทธานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย ตลอดจนกุศลผลบุญที่ท่านผู้มีอุปการะคุณได้กระทำมา

จงคุ้มครองให้ท่านและครอบครัวพร้อมทั้งบริวาร ปราศจากทุกข์ภัยทั้งหลายทั้งสิ้น

ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลจงมีแด่ท่านทุกกาลเทอญ.