เมื่อวันพุธ ที่ 10 กรกฏาคม 2562 โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ) 
ได้รับการประเมินเชิงประจักษ์ โครงการ โรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันระดับประเทศ
จากท่านคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย

๑.นายปัญญา แก้วกรียูร ประธานกรรมการ

๒.นางสาวิตรี พันธ์พานิช  ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมฯ สพป.นนทบุรี ๒ 

๓.นายเสมอ สร้อยคํา  ผู้อํานวยการโรงเรียนปทุมวิทยากร สพป.อุบลราชธานี ๑ 

๔.นางอรทัย เกิดภิบาล  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดควนเมา สพป.ตรัง ๒ 

๕.นางสาวพรพรรณ ศศิวงศ์ เลขานุการ

กล้อง 1 กล้อง 2