ภาพกิจกรรม

เมื่อวันที่ 25 กรกฏาคม พ.ศ.2559 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านวังคอไหฯ ได้เดินขบวนประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านวังคอไห
ออกไปใช้สิทธิออกเสียง รับร่าง หรือไม่รับร่างประชามติ โดยมีผู้ใช้ความสนใจมากมาย