กีฬาสีภายในโรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ)

กีฬาสี...คือกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียนเข้า ร่วมการเล่นกีฬา เพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม
ให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงการเป็นผู้นำ และผู้ตามที่ดี รู้จักการทำงานเป็นทีม รู้จักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองในสี
ให้นักเรียนรู้จักการมุ่งมั่นในการทำงาน เสียสละ ร่วมแรงร่วมใจกัน รู้จักเคารพกฎกติการะเบียบ

ผลของการแข่งขันมีทั้งชนะหรือแพ้ ซึ่งไม่ใช่สัตถุประสงค์หลักของการจัดกีฬาสี แต่คือการรู้จักอดทน อดกลั้น เสียสละ ฝึกฝนสภาพจิตใจให้เป็นบุคคลที่
สามารถทนต่อสถาณการณ์ที่บีบคั้น ผิดหวังได้ และจะเป็นประโยชน์ที่สามารถพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดีมี
คุณธรรมติดตัวไปสู่สังคมในอนาคตได้