เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2561 โรงเรียนบ้านวังคอไห ร่วมกับ โรงเรียนบ้านหนองยาง และโรงเรียนบ้านกะบกเตี้ย
ได้พานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทัศนศึกษาที่วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
ชมการศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นไป

และเข้าชมตันแลนด์ดินแดงแห่งความสมดุล
ศูนย์การเรียนรู้แห่งใหม่ในรูปแบบแกลเลอรี่สร้างสรรค์ปลูกฝังแนวคิดให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้การใช้ชีวิตอย่างสมดุล เพื่อความสุขอย่างยั่งยืน โดยเดรมิตพื้นที่กว่า 2,000 ตร.ม. ให้เป็นเส้นทางบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของ อิชิตัน และกระตุ้นจิตสำนึกระหว่างวิธีดำเนินธุรกิจกับวิถีการใช้ชีวิตอย่างเป็นมิตรกับธรรมชาติ