วันวิทยาศาสตร์ วันภาษาไทยแห่งชาติ และสัปดาห์ห้องสมุด
ปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2561 โรงเรียนบ้านวังคอไห (สงฆ์ประชาชนูทิศ) ต.สุขเดือนห้า อ.เนินขาม จ.ชัยนาท 
ได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ วันภาษาไทยแห่งชาติ และสัปดาห์ห้องสมุด โดยมีท่านเรวัตร เอี่ยมรอด 
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทเป็นประธานในงาน

ภายในงานมีการจัดบูธให้ความรู้ และกิจกรรม สนุกสนานต่างๆมากมาย นักเรียนโรงเรียนบ้านวังคอไห
ได้รับทั้งความสนุกและความรู้ไปพร้อมๆกัน
โดยคณะครู  ผู้ปกครองและนักเรียนทุกคนที่ให้ความร่วมมือกันจนงานสำเร็จลุล่วงเรียบร้อยดี