วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ) ได้จัดกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2561
โดยนำนักเรียนบางส่วนออกบอกบุญภายในหมู่บ้าน ถวายเทียน และเวียนเทียน ณ วัดวังคอไห
รวมยอดเงินทำบุญทั้งสิ้น 4,626.50 บาท ทางโรงเรียนบ้านวังคอไหฯ ขออนุโมทนากับทุกๆท่าน