โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ) ได้ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ของอำเภอเนินขาม ประจําปี 2561
มีนายสุพล ภูมิฐานนท์ นายอำเภอเนินขามเป็นประธานร่วมเดินขบวน มีข้าราชการ ประชาชน และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก การจัดกิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ถึงโทษพิษภัยจากยาเสพติด ร่วมแสดงพลังและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ช่วยกันขจัดยาเสพติดไม่ให้แพร่ระบาดเข้าไปสู่หมู่บ้าน ชุมชน มอมเมาเด็กและเยาวชน ที่เป็นทรัพยากรบุคคลอันมีค่าของประเทศ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ตลอดจนเร่งรัดให้ทุกภาคส่วนขับเคลื่อนการปฏิบัติการด้านยาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อผลักดันและช่วยให้เจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด