24 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ) 
ได้จัดงานไหว้ครู และ เลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2561
ณ หอประชุมศรีเอี่ยมสะอาด