ร.ร.บ้านวังคอไหฯได้เข้าร่วมกิจกรรม

คนเนินขาม มุ่งสู่สังคมสีเขียว
ทอดผ้าป่าขยะ รักษาสิ่งแวดล้อม

และการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากขยะรีไซเคิล

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ)ได้เข้าร่วมกิจกรรม การประกวดสิ่งประดิษบ์จากขยะรีไซเคิล
ณ วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม โดนมี นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเป็นประธานในงาน

new37