กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี
ร.ร.บ้านวังคอไหฯ ปีการศึกษา 2560

วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ)ได้จัดกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี
ปีการศึกษา 2560 โดยมีกิจกรรมให้ความรู้มากมาย โดยเน้นให้นักเรียนได้รับทั้งความสนุกและความรู้ไปพร้อมกัน