กิจกรรมเปิดรั้วโรงเรียน (Open House)

วันที่ 30 มกราคม 2561 โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ)ได้จัดกิจกรรมเปิดรั้วโรงเรียน (Open House)
เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนและผู้ปกครองในเขตพื้นที่บริการได้เยี่ยมชมการจัดสภาพการเรียนการสอน
ความพร้อมด้านสื่อเทคโนโลยี และสภาพแวดล้อม เพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกโรงเรียนที่จะศึกษาต่อ