วันที่ 17 มกราคม 2561 ศูนย์ประสานงานทางการศึกษาเนินขาม ได้จัดการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ
ที่ค่ายลูกเสือชั่วคราวบ้านกะบกเตี้ย