“ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา"

วันที่ 16 มกราคา พ.ศ.2561
ศูนย์ประสานงานทางการศึกษาเนินขามได้จัดกิจกรรมวันครู ภายใต้คำขวัญที่ว่า “ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา"
โดยงานวันครู ครั้งที่ 62 ทางกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) โดยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จะไม่ได้มุ่งเน้นในเรื่องของครูเก่งเท่านั้น แต่มุ่งเน้นครูดี มีศรัทธาในวิชาชีพครู รักศิษย์ และพัฒนาเด็กให้เป็นคนดี คนเก่ง

ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมต่างๆมากมาย อธิ การสวดมนต์ พิธีสวดฉันท์ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์
พิธีมอบรางวัลแก่คณะครูที่ทำชื่อเสียงให้กับโรงเรียน กีฬาครู กินเลี้ยง และจับฉลากของขวัญ เป็นต้น