เมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2561
โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ) โรงเรียนวัดวังน้ำขาว และโรงเรียนวัดวังหมัน
ร่วมกันจัดกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community หรือ PLC)
ที่หอประชุมศรีเอี่ยมสะอาด โรงเรียนบ้านวังคอไหฯ
โดยทีการให้ความรู้ และนำหลักการ PLC มาใช้ในการพัฒนาครู เพราะครูเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคุณภาพทางการศึกษา
ที่ให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน