เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2560

โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ) ได้จัดการทำบุญห้องสมุด ICT "เทพบดินทร์"
โดยมี ดร.ลออ วิลัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
ให้เกียรติมาเป็นประธาน ตัดริบบิ้นเพื่อเปิดใช้ห้องสมุดเทพบดินทร์อย่างเป็นทางการ
โดยมีคณะผู้อำนวยการโรงเรียนในศูนย์ประสานงานทางการศึกษาเนินขาม
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเนินขาม คณะครู
ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียนโรงเรียนบ้านวังคอไหฯ เข้าร่วมในงานพิธี

สำหรับอาคารห้องสมุดดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณโรงเรียนแม่เหล็ก
จาก สพฐ.เพื่อใช้ประโยชน์อีกทั้งเป็นแหล่ง ศึกษาหาความรู้ของนักเรียน
ทั้งนี้ มีนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองเด่น , บ้านกลาง และนักเรียนส่วนหนึ่งจากโรงเรียนบ้านเก่า
มาเรียนรวม จำนวน 63 คน

โดยห้องสมุด ICT  เทพบดินทร์ได้เปิดให้บริการแก่นักเรียน และผู้สนใจได้เข้าใช้ พอมีบุคลากรที่มีคุณภาพดูแลรับผิดชอบ จัดให้มีสื่อต่างๆเช่น E - Library , E - Book ,
E - Classroom เป็นต้น เครือข่ายการเรียนรู้ทาง Internet นักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูลได้

ส่งเสริมการเรียนการสอนในยุคที่ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี
มีการพัฒนาเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว โรงเรียนได้พัฒนาห้องสมุดเทพบดินทร์ ให้ได้มาตรฐานและทันสมัยส่งผลให้การศึกษาและการเรียนรู้ของเยาวชนไทยก้าวไกล
และนำไปสู่การพัฒนาให้มีศักยภาพสูงขึ้น

j