ภาพกิจกรรม

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนบ้านวังคอไหได้จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ วัดวังคอไห โดยมีคณะครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านวังคอไหเข้าร่วมกิจกรรม