ศูนย์ประสานงานทางการศึกษาเนินขาม ได้จัดการแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียน
ประจำปีการศึกษา 2560
"เนินขามเกมส์ ครั้งที่ 21" ณ โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์

โดยมีนายมณเฑียร   สงฆ์ประชา เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียน

โดยนักเรียนทุกโรงเรียนได้ทำการแข่งขันกีฬากันด้วยความมีน้ำใจนักกีฬาต่อกัน
มีความตระหนักถึงความรักความสามัคคี "รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย"