เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2560
วัดวังคอไหได้จัดงานทอดกฐินประจำปี 2560
ซึ่งมีท่านมนตรี ศรีเอี่ยมสะอาด ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และคณะ
ร่วมบริจาคเงินในการทอดกฐิน เป็นจำนวนเงิน 1,698,299 บาท
และยอดหางกฐินจากพุธศาสนิกชนบ้านวังคอไหจำนวน 302,700 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,000,999 บาท
ทางวัดวังคอไห และโรงเรียนบ้านวังคอไหฯ
ขอกราบขอบพระคุณท่านมนตรี ศรีเอี่ยมสะอาดและคณะ เป็นอย่างสูง