ภาพกิจกรรม

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงห์ประชาชนูทิศ)
ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ สัปดาห์ห้องสมุด และวันภาษาไทย
ณ โรงเรียนบ้านวังคอไหฯ โดยมีการจัดบูธให้ความรู้ และกิจกรรม
สนุกสนานต่างๆมากมาย นักเรียนโรงเรียนบ้านวังคอไห
ได้รับทั้งความสนุกและความรู้ไปพร้อมๆกัน

 

โหลดรูปภาพกิจกรรมทั้งหมด >>>