ภาพกิจกรรม

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ) ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ศาลาการเปรียญวัดวังคอไห โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ คณะครู

บุคลากร นักเรียน และผู้ปกครอง ได้ร่วมเทิดพระเกียรติในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที 9 ตลอดจนการได้รำลึกถึงพระคุณของแม่

พร้อมกันนี้ ทางคณะครู และผู้มีอุปการะคุณได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน โรงเรียนบ้านวังคอไหฯ

และโรงเรียนบ้านเก่า จำนวนทั้งสิ้น 291 ทุน