ภาพกิจกรรม

วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

ศูนย์ประสานงานทางการศึกษาเนินขาม ได้จัดกิจกรรมเดินขบวนสวนสนาม เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ที่จัดขึ้นทุก 
1 กรกฎาคม ของทุกปี โดยคณะครูในศูนย์ประสานงาน และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก