ภาพกิจกรรม

เช้าวันที่ 26 มิถุนายน 2560 
โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงห์ประชาชนูทิศ) จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ ป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
โดยคณะครู และกลุ่มสภานักเรียน จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้นักเรียนในแต่ละชั้นเรียนได้สร้างสรรค์ แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้เดินรณรงค์ในชุมชน เพื่อร่วมกันเฝ้าระวังสถานการณ์ยาเสพติดในท้องถิ่น ชุมชน และประเทศชาติต่อไป