ภาพกิจกรรม

เมื่อวันที่ 13 กรกฏาคม พ.ศ.2559 โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ) ได้มีการส่งเสริมการแปรงฟันให้ถูกวิธี