ภาพกิจกรรม

งานเลี้ยงส่งครูสุขุมาภรณ์ แคสิค ครูยุพิน คงกระพัน และเลี้ยงรับ ครูประสิทธิชัย  อันชูนิ สู่โรงเรียนบ้านวังคอไหฯ
วันที่8 พฤษภาคม 2560 ณ หอประชุมศรีเอี่ยมสะอาด โรงเรียนบ้านวังคอ(ไหสงฆ์ประชาชนูทิศ)