ภาพกิจกรรม

ปัจฉิมนิเทศ ม.3 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ)