ภาพกิจกรรม

กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ (ป.6)
และลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ (ม.2)

ของโรงเรียนในศูนย์ประสานงาน ทางการศึกษาเนินขาม

วันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2560

ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนบ้านวังคอ(ไหสงฆ์ประชาชนูทิศ)