ภาพกิจกรรม

ประมวลภาพกิจกรรมวันครู ครั้งที่ ๖๑

ศูนย์ประสานงานทางการศึกษาเนินขาม

 “ชาติพัฒนา ด้วยครูดี มีคุณภาพ ศิษย์ซาบซึ้งในพระคุณครู”

วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙

ณ หอประชุมศรีเอี่ยมสะอาด โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ)