ภาพกิจกรรม

 เมื่อวันที่ 15 พฤษจิกายน 2559 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) C.P. ALL PUBLIC COMPANY LIMITED ได้มาให้บริการอาหากลางวันแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านวังคอไห (สงฆ์ประชาชนูทิศ) เช่น ไก่ทอด CP นักเก็ตไก่ cp ฯลฯ
ทางโรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ) ขอกราบขอบพระคุณทาง บริษัท ซีพี ออลล เป็นอย่างสูง ที่เข้ามามอบความสุขให้เด็กๆโรงเรียนบ้านวังคอไห