ภาพกิจกรรม

ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ต้อนรับการเปิดภาคเรียนที่ 2/2559
ภายใต้การบริหารงานของท่าน ผอ.ประสพ สิงห์สม
"โรงอาหาร" ดำเนินการติดฝ้าเพดาน กระจก บานเลื่อน และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ รองรับการพัฒนาในอนาคต
และในเวลาอันใกล้นี้โรงเรียนบ้านวังคอไหฯกำลังจะเป็นโรงเรียนแม่เหล็กเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษา