ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1018090201
รหัส Smis 8 หลัก : 18010203
รหัส Obec 6 หลัก : 090201
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banwangkhorhai
ที่อยู่ : หมู่ที่ 3 บ้านวังคอไห ตำบล : สุขเดือนห้า อำเภอ : เนินขาม จังหวัด : ชัยนาท รหัสไปรษณีย์ : 17130
โทรศัพท์ : 056947180
โทรสาร : 056947180
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 28 ตุลาคม 2500
อีเมล์ : wangkhorhai@gmail.com
เว็บไซต์ : https://www.facebook.com/BanwangkhorhaiSchool
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : สุขเดือนห้า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 70 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 20 กม.