ประวัติโรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ)
โรงเรียนนี้เปิดทำการสอนเมื่อวันที่  28  เดือนตุลาคม  พ.ศ.2500  โดยอาศัยศาลาวัดวังคอไหฯ  เป็นห้องเรียน ทำการสอนตั้งแต่ชั้น ป.1 – ป.4  ทางราชการได้แต่งตั้ง  นายสืบ  รุ่งเรือง  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่  นายเฉลิม  บุญสรรค์  ดำรงตำแหน่ง ครูผู้สอน
                   พ.ศ.2503  ชาวบ้านวังคอไห ได้สละเงินและแรงงานสร้างอาคารเรียนแบบ  008  จำนวน  3 ห้องเรียน 
                   พ.ศ.2504 ทางราชการต่อเติมอาคารเรียนให้  1 ห้องเรียน พร้อมเทพื้นคอนกรีต ตีฝ้า ติดประตู หน้าต่าง รวม  4  ห้องเรียน
                   พ.ศ.2507  นายทรงธรรม  สงฆ์ประชา  และญาติพี่น้องชาวตลาดหันคา ร่วมกับชาวบ้านวังคอไหฯ ได้สละเงินและแรงงานพร้อมอุปกรณ์การก่อสร้าง ต่อเติมอาคารเรียนอีก  3  ห้องเรียน รวมเป็น  7  ห้องเรียนและได้ขอเปลี่ยนชื่อโรงเรียนจาก  “โรงเรียนบ้านวังคอไห”  เป็น  “โรงเรียนบ้านวังคอไห (สงฆ์ประชาชนูทิศ)”
                   พ.ศ.2510  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1ข ยกพื้น จำนวน 3 ห้องเรียน (140,000บาท )
                   พ.ศ.2512  ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู แบบกรมสามัญศึกษา จำนวน  1  หลัง  (25,000 บาท)
                   พ.ศ.2515  ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู แบบกรมสามัญศึกษา จำนวน  1 หลัง (25,000 บาท)
                   พ.ศ.2516 ได้รับงบประมาณก่อสร้างโรงฝึกงาน แบบ ฝ.312 จำนวน  1 หลัง (48,000 บาท)
                   พ.ศ.2517  ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู แบบกรมสามัญศึกษา จำนวน   1 หลัง  (30,000  บาท)
                   พ.ศ.2518  ได้รับงบประมาณก่อสร้างส้วมแบบ  401  จำนวน  1  หลัง  4  ที่นั่ง และเสาธงชาติพร้อมฐาน จำนวน  1  แห่ง โดยคณะนักศึกษาก่อสร้างให้  โดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ ปัจจุบันได้รับอนุญาตให้รื้อถอนไปแล้ว
                   พ.ศ.2519 ได้รับงบประมาณก่อสร้างต่อเติมอาคารเรียนแบบ ป.1ข จำนวน 3 ห้องเรียน (225,000  บาท) และได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู  จำนวน  1  หลัง  (35,000 บาท)
                   พ.ศ.2525  ได้รับงบประมาณก่อสร้างส้วม แบบ 401  จำนวน  1  หลัง  5  ที่นั่ง พร้อมที่ปัสสาวะชาย (55,000 บาท)
                   พ.ศ.2528  ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู แบบ สปช.301 จำนวน  1  หลัง (150,000 บาท) สร้างในที่ราชพัสดุ
                   พ.ศ.2530  ประชาชนร่วมก่อสร้างซุ้มพระพุทธรูป ประจำโรงเรียน จำนวน  1  หลัง
                   พ.ศ.2532  ได้รับงบประมาณก่อสร้างเรือนเพาะชำ แบบ พ.1 จำนวน  1  หลัง พ.ศ.2535 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ แบบสปช.201/26จำนวน1หลัง(380,000 บาท)
                   พ.ศ.2535 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ขนาด  8  ห้องเรียน จำนวน  1  หลัง  (1,779,400  บาท)
                   พ.ศ.2535  สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดชัยนาท อนุญาตให้รื้อถอนอาคาเรียนแบบ 008  โดยการขายทอดตลาด
                   พ.ศ.2535 โรงเรียนได้เปิดขยายโอกาสทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
                   พ.ศ.2539  ได้รับงบประมาณก่อสร้างส้วมแบบ สปช.401  จำนวน  1  หลัง   4   ที่นั่ง  (90,000  บาท)
                   พ.ศ.2541 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบสปช.105/29 ขนาด  4ห้องเรียน จำนวน               1  หลัง  (1,834,000 บาท) 
                   พ.ศ.2546 ทางราชการได้ให้นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองเด่นมาเรียนรวมตั้งแต่ชั้นอนุบาล1ถึง                        ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และครูผู้สอนอีก  3 คน
                   พ.ศ.2548  ได้รับงบประมาณต่อเติมห้องเรียน แบบ สปช.105/29 ต่อเติมชั้นล่าง จำนวน  4  ห้องเรียน  (400,000  บาท)
                   พ.ศ.2549 ได้รับการคัดเลือกจากกิ่งอำเภอเนินขามให้เป็นโรงเรียน   1   อำเภอ   1   โรงเรียนในฝัน และผ่านการประเมินรับรองเมื่อเดือนกุมภาพันธ์  2549
                   พ.ศ.2550  ได้รับการต่อยอดให้เป็นโรงเรียนดีใกล้บ้าน โดยโรงเรียนได้ปรับปรุงปูพื้นกระเบื้องอาคารอเนกประสงค์, โรงอาหาร, ห้องน้ำมัธยม, จัดทำที่นั่งใต้ต้นไม้, ร้านตัดผม, ห้องนาฎศิลป์ หน้าอาคาร                        เทพประทาน  คิดเป็นเงินประมาณ   200,000  บาท  โดยไม่ได้ใช้เงินของทางราชการ
                   พ.ศ.2550 ได้รับคัดเลือก จาก สพท.ชัยนาท ให้เป็นโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมจังหวัดชัยนาท
                   พ.ศ.2551  ได้จัดทำหลังคาเวทีกลาง ปูกระเบื้องพื้น คิดเป็นเงิน  ประมาณ  150,000  บาท  โดยไม่ได้ใช้งบประมาณของทางราชการ
                   พ.ศ.2551  ได้ปรับปรุงห้องผู้บริหาร ห้องพักครู โดยติดตั้งกระจก ติดม่าน คิดเป็นเงินประมาณ  50,000  บาท  โดยไม่ได้ใช้งบประมาณของทางราชการ
                   พ.ศ. 2551 ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนแกนนำคุณธรรม จริยธรรม ของ สพท.ชัยนาท
                   พ.ศ. 2552 ได้จัดการเรียนการสอนและผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงระดับประเทศ
                   พ.ศ.2553 ได้รับงบประมาณปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วม 2 หลัง 9 ที่นั่ง  เป็นเงิน 95,000 บาท
                   พ.ศ.2553ได้รับงบประมาณ SP2 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติการ 198,000 บาท
                   พ.ศ.2553 ได้รับงบประมาณ SP2 ก่อสร้างห้องน้ำนักเรียนหญิง 4 ที่นั่ง รายคา 335,000บาทโรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ)  ตั้งอยู่เลขที่  357หมู่  3ตำบลสุขเดือนห้า อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท  รหัสไปรษณีย์ 17130โทรศัพท์ 056 - 947141โทรสาร 056 - 947180 เขตบริการของโรงเรียน ประกอบด้วย  หมู่ที่ 3, 5ตำบลสุขเดือนห้า  หมู่ที่ 6, บางส่วนของตำบลสุขเดือนห้า  หมู่ที่ 11, 19บางส่วนของตำบลเนินขาม ปัจจุบันยุบโรงเรียนบ้านหนองเด่น เป็นโรงเรียนสาขา และนำนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1  – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6มาเรียนรวมที่โรงเรียนนี้ทำให้เขตบริการของโรงเรียนเพิ่มขึ้นอีก3หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 4 ,หมู่ที่ 8และ หมู่ที่ 11ตำบลสุขเดือนห้า
                   ปัจจุบันโรงเรียนบ้างวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ)เป็นโรงเรียนขนาดกลาง เปิดทำการสอน3ระดับ  คือ  ระดับก่อนประถมศึกษา  ระดับประถมศึกษา  และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ในรอบ  4ปี การศึกษาที่ผ่านมามีนักเรียนเฉลี่ยปีการศึกษาละ  250คน   และคาดการณ์ใน 4ปีการศึกษาข้างหน้าจะมีนักเรียนเฉลี่ย ปีการศึกษาละ 270 – 280 คน