ภาพกิจกรรม

 

โรงเรียนบ้านวังคอไห (สงฆ์ประชาชนูทิศ) ต.สุขเดือนห้า อ.เนินขาม จ.ชัยนาท ได้จัดการแข่งขันกีฬาภายใน ของโรงเรียน
โดยมี ผอ.ประสพ สิงห์สม เป็นประธานในพิธี จุดประสงค์ของการจัดกีฬาในครั้งนี้เพื่อเป็นการสงเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่ดี
มีความรักความสามัคคีกลมเกลียว โดยนักเรียนโรงเรียนบ้านวังคอไห ได้ทำการแข่งขันกีฬากันด้วยความมีน้ำใจนักกีฬาต่อกัน