กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560

2. พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542

3. พรบ. การศึกษาแห่งชาติ (ฉ.2) พ.ศ.2545

4. พรบ. การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545

5. พรบ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546

6. พรบ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546

7. พรบ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉ 2) พ.ศ.2553

8. พรบ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉ3) พ.ศ.2553

9. พรบ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546

10. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

11. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการ (ฉ.2)  พ.ศ.2561

12. คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่  19/2560 เรื่อง  การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคขอ

13. พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534  แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 8 พ.ศ.2553

14. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พศ2551-2554

15. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2551-2557

16. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559

17. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ษศ.2560

18. คำสั่ง สพฐ. ที่1499 2555 เรื่องมอบอำนาจการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ สั่ง ณ วันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2555

19. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2550

20. แนวทางดำเนินงานตามระเบียบว่าด้วยการขยายชั้นเรียน 2553

21. กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ให้ไว้ ณ วันที่  20  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2561

22. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้น

23. ประกาศ สพฐ. การกระจายอำนาจการบริหารและจัดการศึกษา