หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

1.การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

2.รายละเอียดตัวชี้วัดประกอบการย้าย

3.การปรับปรุงตำแหน่งและมาตรฐานวิทยะฐานะของข้าราชการครู

4.ปฏิทินการย้ายครูปี 2563

5.การสำรวจครูตามมาตรฐานวิชาเอก

6.หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูมีวิทยะฐานะ

7.หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการปฎิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

8.แบบประเมินผลการปฎิบัติงานของข้าราชการครู