ข้อมูลผูับริหาร

ชื่อ-สกุล : นาย ประสพ    สิงห์สม

   ตำหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน

   ประเภท : ข้าราชการครู

   วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ

   สังกัด : สพป.ชัยนาท

  โรงเรียน : บ้านวังคอไห (สงฆ์ประชาชนูทิศ)

   โทร : 063-5635959