กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานทั่วไป