โรงอาหารโรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ)
มีระบบการบริหารจัดการที่ดี อุปกรณ์ต่างๆ มีการจัดเก็บ จัดวางเป็นระเบียบอย่างถูกสุขลักษณะ 
และยังติดตั้งเครื่องปรับอากาศเพื่อให้ความสะดวกสบายแก่ผู้ใช้บริการ